ERC-AG DENUNCIA L’INCOMPLIMENT DE LA GUIA DE CONTRACTACIÓ RESPONSABLE DE GRANOLLERS

roda premsa
roda premsa

El grup municipal d’ERC-Acció Granollers ha denunciat l’incompliment de la Guia de Contractació Pública Responsable, aprovada el desembre passat. Després de repassar els plecs de clàusules administratives i els plecs tècnics de les licitacions de contractes de serveis i d’obra publicats a l’abril, el grup republicà ha constatat que les clàusules socials que la pròpia Guia defineix com a obligatòries no s’estan aplicant als nous processos contractuals.
 
Entre d’altres, no s’està incorporant la clàusula que obliga als licitadors a especificar, en cas que la mà d’obra sigui el component fonamental del contracte o es produeixi la subrogació del personal, que en el pressupost del contracte s'ha tingut en compte el salari base i totes aquelles retribucions establertes en el Conveni, pactes o contractes laborals que resultin d'aplicació al contracte. Tampoc hi ha cap referència a l’obligació de l’empresa adjudicatària d’abonar als subcontractista el preu pactat en un termini que no pot ser més desfavorable que el que l'Ajuntament estableixi per el pagament al contractista principal.
 
D’altra banda, els plecs del mes d’abril no han inclòs el principi de no discriminació per raó de gènere, evitant a més en tots els casos l'ús del llenguatge i imatges sexistes,  o l’obligació presentar un Pla d'igualtat entre homes i dones durant l'execució del contracte, en els termes que estableix la Llei orgànica 3/2007 sobre la igualtat efectiva entre homes i dones.
 
Les clàusules socials no són les úniques que no s’estan aplicant, en tant que tampoc s’està incorporant cap de les clàusules ètiques obligatòries, com la prohibició de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, o d’haver efectuat donació alguna a partits polítics o a les fundacions vinculades a partits polítics durant els darrers 2 exercicis.
 
Per  ERC-AG, aquest incompliment només s’explica per una manca de voluntat a l’hora d’aplicar la Guia, i per aquest motiu reclama un canvi de paradigma de la contractació pública, de forma que es prioritzin els aspectes tècnics i de qualitat per sobre del preu, que s’incorporin més clàusules socials per millorar les condicions laborals dels treballadors indirectes, i fent un major control i seguiment de l’execució dels contractes.
 
Recordem que el grup municipal d’ERC-AG va presentar, ara fa tot just un any, una proposta de protocol de contractació pública socialment responsable en matèria laboral, el qual consistia en la inclusió d’una sèrie de clàusules als procediments contractuals per tal d’afavorir de forma indirecta el foment d’una ocupació inclusiva, estable i de qualitat.  L’equip de govern va acceptar treballar el tema i, set mesos després, el Ple va aprovar la Guia de contractació pública responsable, un document que incloïa una sèrie de clàusules tant socials com ètiques i mediambientals.
 
ERC- AG es va abstenir en la votació per l’aprovació d’aquesta Guia ja que,  tal i com vam expressar en aquell moment, ens tornàvem a trobar davant un document de bones intencions que podia acabar no tenint una aplicació real. Així mateix, expressàvem la nostra decepció davant la manca d’una responsabilitat pel que feia al seguiment del compliment de les clàusules incloses en aquesta guia.
 
 

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament