ERC-Acció Granollers proposa l’aprovació d’un protocol per garantir les condicions laborals dels treballadors i treballadores subcontractats

Roda premsa Protocol contractació
Roda premsa Protocol contractació

El Grup Municipal d’ERC-AG ha presentat una proposta d’aprovació de protocol per tal d’incloure clàusules socials als procediments contractatuals de l’ajuntament de Granollers amb la finalitat d’afavorir el foment d’una ocupació inclusiva, estable i de qualitat.
 
Aquest protocol neix després de diversos conflictes entre empreses adjudicatàries de contractes públics amb l’Ajuntament de Granollers i els seus treballadors i treballadores, conflictes en els que l’equip socialista s’ha negat a intervenir, sense que el consistori  hagi presentat a cap de les convocatòries del Tribunal Laboral de Catalunya, tal i com hem denunciat els darrers mesos.  Ens referim, concretament, a dos empreses adjudicatàries de contractes de serveis de neteja a centres municipals.
 
Davant aquests conflictes,  que es podrien haver evitat amb la inclusió de certes clàusules als plecs de clàusules particulars i als plecs de prescripcions tècniques, el grup municipal d’ERC-AG va decidir treballar en la redacció d’un Protocol per a la contractació pública socialment responsable de l’Ajuntament de Granollers. Pep Mur, portaveu del grup municipal d’ERC-AG,  assegura que amb aquesta iniciativa el grup republicà vol fer una proposta concreta i anar més enllà de les mocions, les quals “no deixen de ser declaracions polítiques que no comporten haver de dur a terme accions concretes”. “Amb aquesta proposta de resolució – continuava Mur - demanem a l’equip de govern que s’impliqui i afegeixi una sèrie de clàusules socials per protegir les condicions laborals del personal subcontractat”.
 
Mur afegia que “amb aquesta iniciativa verificarem si l’equip socialista té la mà estesa, tal i com afirma, i tira endavant aquesta proposta, que és de sentit comú per a un govern d’esquerres en tant que es tracta de que els treballadors i treballadores tinguin els seus drets laborals garantits”.
 
Per la seva banda, Núria Maynou, regidora d’ERC-AG, assegura que “un protocol d’aquest tipus és essencial en els temps actuals, ja que la tendència a la contenció en la despesa de les administracions fa que pesin tant els condicionants econòmics  que sovint ens deixem pel camí els condicionants socials i laborals”. Pel Grup Municipal d’ERC-AG és inadmissible que l’administració pública permeti la precarització de les condicions de treball a través de la contractació i per aquest motiu també reclama que l’ajuntament controli els aspectes laborals dels treballadors i treballadores subcontractats.
 
Mur també va explicar que el posicionament que defensa aquest protocol està recolzat per les darreres directrius de la Unió Europea expressen, per diverses vies, que la cohesió social i el desenvolupament econòmic no són incompatibles, sinó que s’integren i que són aspectes indestriables. De fet, la Directiva europea 2014/24/UE, que va entrar en aplicació directa el 18 d’abril passat, posa especial èmfasi en la contractació social i en la necessitat d’incloure clàusules socialment responsables en els plecs de clàusules administratives, entenent que la responsabilitat social en la contractació pública té diferents eixos, com ara desenvolupar polítiques de gènere, bones pràctiques en matèria social, o política integració social de persones amb dificultats en la integració laboral.
 
 
CONTINGUT DEL PROTOCOL
El protocol per una contractació púbica socialment responsable  s'aplicaria als contractes del sector públic que subscrigui l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes autònoms de forma que els models de plecs de clàusules administratives particulars aprovats per l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes autònoms i els plecs de prescripcions tècniques inclouran les clàusules socials que s'estableixen en aquest protocol.
 
Tal i com expressa el protocol, els òrgans de contractació competents podran adaptar i modular la redacció de les clàusules conforme a les característiques de cada contracte. I en cas que es consideri que les característiques del contracte no resulten adequades per incorporar totes o alguna de les clàusules, l'òrgan de contractació haurà de justificar-ho degudament en l'expedient, expressant quines condicions o criteris no poden aplicar-se al supòsit concret i en base a quins conceptes.
 
Algunes de les clàusules que ERC-AG proposa per tal de garantir els drets laborals són l’obligació de donar compliment al conveni sectorial de referència com dels diferents acords de millores laborals que als quals hagi arribat la representació laboral i abonar el salari recollit al conveni col·lectiu sectorial d’aplicació segons la categoria professional que correspongui a la persona treballadora. En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de la prestació del contracte, aquesta haurà d’exigir a les empreses subcontractistes els justificants de les obligacions en matèria social i lliurar-los a l’ajuntament. A més, es considerarà un paràmetre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser complertes com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, la indicació d’un preu inferior als costos salarials mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent.
 
Respecte a la subrogació del personal, l'adjudicatari està obligat a subrogar-ne tots els drets i pactes laborals existents.  A més, qualsevol modificació que afecti aquesta plantilla o les seves condicions que puguin tenir una incidència en el contracte hauran de ser prèviament autoritzades per l'Ajuntament.
 
El protocol també inclou l’obligació de l'Administració a participar activament en els processos de mediació del Tribunal Laboral de Catalunya en cas de conflicte laboral entre l'empresa adjudicatària i els seus treballadores i treballadores.
 
Respecte a la millora de la qualitat dels llocs de treball generats, el protocol estableix com a criteris d’adjudicació, entre altres, el compromís de l'empresa d'aplicar millores salarials respecte al que marquen els convenis col·lectius d'aplicació o la incorporació mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar i de foment de la corresponsabilitat entre dones i homes, que millorin els mínims establerts en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres.
 
Finalment, es crearia una Comissió per la Contractació Responsable, formada per representants de cada un dels grups municipals, el tercer sector, les patronals, els sindicats, així com personal tècnic de l'Ajuntament de Granollers. La comissió es reuniria una vegada a l'any per analitzar un resum anual de les contractacions realitzades durant l'exercici anual anterior i, en funció dels resultats obtinguts, efectuaria les recomanacions i proposaria les Addicions i/o modificacions que consideri convenients.

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament